ljøen geiranger

VIK ØRSTA – MED FOKUS PÅ MILJØET

Hos Vik Ørsta står miljø og bærekraft høyt, og her kan du lese om konkrete tiltak og målsetninger for at vi skal være i front på dette området.

Vik Ørsta og FNs bærekraftsmål

Heldigvis har vi kommet så langt at det er mye som kan gjøres for at også industrien skal kunne ta grep og etterlate et forsvarlig klimaavtrykk. I Vik Ørsta setter vi vår stolthet i å drive mest mulig bærekraftig, og har fokus på FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene fra 2015 er satt med mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi har valgt ut 4 av disse punktene som vi satser ekstra på, og her kan du lese hvordan vi jobber med disse.

Mål 3

God helse og livskvalitet

Mål 3 skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle. Et viktig delmål er å halvere antall dødsfall og skader i vegtrafikken. Dette jobber vi aktivt med gjennom Nullvisjonen.

Produktene våre bidrar til økt sikkerhet langs vegen. Bedre sikt med lysmaster, sikrere tunneler med bergsikringsprodukter og tryggere veger med rekkverk er noe av funksjonene vi bidrar til. Vi skal levere produkter av høyeste kvalitet, skapt for å øke trafikksikkerheten.

Internt jobber vi kontinuerlig med forebygging av god helse og livskvalitet blant våre medarbeidere. Vi har HMS først på agendaen, er fleksible og legger til rette for en god kombinasjon av fritid og arbeid i alle livssituasjoner og har tett oppfølging av de ansatte.

sveiser med grønn farge over

Hvordan vi jobber med dette:

 • Ettergivende lysmaster og rekkverk har funksjoner som er med på å redde liv i trafikken.  Vi utvikler, tester og får godkjent nye produkter kontinuerlig.
 • Foredrag og presentasjoner til politikere for å holde trafikksikkerhet høyt på agendaen. Kunnskapsdeling og opplæring til bransjekollegaer bidrar til å heve nivået hos alle.
 • Trygg og god jobb til alle våre ansatte. I Vik Ørsta skal du bli sett når du er til stede og savnet hvis du er borte.

Mål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 8 er å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Vi tror på mangfold og jobber aktivt for å øke mangfoldet gjennom våre rekrutteringer.

Vi tror at norsk produksjon er vegen å gå i fremtiden, og at vi kan gjøre dette på en bedre og mer bærekraftig måte enn mange lavkostland. For å få til dette er vi avhengig av høyt nivå på teknologien og å hele tiden utvikle smartere måter å jobbe på.

marina med lilla overlegg av farge

Slik gjør vi det i praksis:

 • Vi bruker ny teknologi og utvikler hele tiden prosessene våre. Slik skal vi kunne fortsette å konkurrere mot importerte produkter fra lavkostland.
 • Vi planlegger produksjonen vår slik at vi skal kunne ha full sysselsetting gjennom hele året, selv om det er sesongsvingninger i bransjen.
 • Vi setter pris på at det er høy grad av fagorganisering i vår bedrift og samarbeider med fagorganisasjonene for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle.

Mål 9

Bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur

Dette målet handler om å få på plass den infrastrukturen som trengs for at et samfunn skal fungere. Transport, energi og informasjonsteknologi må på plass for å oppnå en bærekraftig utvikling. Først da kan næringslivet ta i bruk renere og mer miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser.

For oss som er lokalisert i Norge ligger mye til rette allerede, og vi jobber for å utvikle nye prosesser og forbedre eksisterende løsninger. Dette har ført til høyere effektivitet og sikkerhet, mindre svinn og lavere utslipp.

rekkverk med oransje overlegg av farge

Her er noen eksempler på hva vi har gjort:

 • Vi investerte i nytt renseanlegg i 2019, og halverte mengden slam som blir levert som spesialavfall.
 • Vi har designet, programmert og bygd en ny og automatisert produksjonslinje for lysmaster. Hele produktsortimentet som blir produsert er utviklet med minst mulig materialsvinn.
 • Alle produktene våre har på forespørsel EPD-miljøsertifikat. EPD står for Environmental Product Declaration, og dette dokumentet gir en kortfattet, standardisert og objektiv oppsummering av miljøprofilen. Dette hjelper deg å velge det mest miljøvennlige alternativet når du skal sammenligne to leverandører av et tilsynelatende likt produkt.
 • Et prosjekt med varmegjenvinning fra varmforsinkingsprosessen i fabrikk, med støtte fra Enova, er i startfasen.

Mål 12

Bærekraftig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. En av måtene vi jobber for å oppnå dette, er å alltid optimalisere produktene våre slik at vi får et best mulig produkt og ikke et som er unødvendig kraftig. Da unngår vi å bruke mer materiale enn nødvendig, og sparer både unødig bruk av materiale og vekt under transport.

I tillegg jobber vi for å sikre at det blir minst mulig avfall og for å gjøre prosessene våre så effektive og miljøvennlige som mulig. Vi håndterer kjemikalier og farlig avfall på ansvarlig vis, reduserer mengden avfall og rapporterer til UN Global Compact gjennom Saferoad hvert år.

lakkering av lysmaster

Slik har vi gjennomført dette i praksis:

 • Vik Ørsta sorterer og returnerer ca 1000 tonn skrapjern til resirkulering hvert år.
 • Vi har fortløpende forbedringer på strømforbruket vårt etter forslag på tiltak og samarbeid med ENØK-senteret.
 • Den lange levetiden på produktene våre fører til at samfunnet generelt må bruke mindre ressurser på å fremstille ny produkter. Vi har også mulighet til å ta imot og regalvanisere og relakkere eldre produkt slik at behovet for råmateriale forsvinner helt. Du kan lese mer om et slikt prosjekt her: Omlakkering av lysmaster ga nytt liv langs Smaalensbanen

Miljøsertifikat

Vi jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet, og har vært sertifisert etter den annerkjente internasjonale standarden for miljøledelse ISO 14001:2015 – Environmental Management System, i over tyve år.

Sertifiseringen er en ekstern bekreftelse på at vi følger standarden for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemer. Systemene for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet omfatter energiforbruk, håndtering av avfall, etterlevelse av miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging.

Vi gjennomgår oppfølgingsrevisjoner hvert år for å beholde sertifikatet vårt. For å beholde sertifikatet må vi demonstrere at styringssystemet er i bruk og i henhold til kravene i ISO 14001.

nordøyvegen

I tillegg har vi satt følgende miljømål for perioden fram mot 2025:

 • Vi skal begrense mengden skyllevann i galvaniseringsprosessen til 1 kubikkmeter/time
 • Ved aktiv kildesortering skal Vik Ørsta maksimalt levere 40% restavfall
 • Energiforbruket skal reduseres årlig basert på teoretisk like forhold
 • Vi skal alltid benytte tilgjengelige erstatninger for farlige kjemikalier

Vik Ørsta og fremtiden

Vi vil selvsagt fortsette å følge pålagte lover og forskrifter for å opprettholde en positiv utvikling og forbedring av vår miljøprestasjon. Men vi ønsker ikke å bare gjøre det absolutte og påkrevde minimum, og vil heller være en foregangsbedrift på dette punktet.

Derfor ønsker vi alltid velkommen innspill som kan være med på å forbedre måten vi jobber på når det gjelder både disse 4 utvalgte punktene og alt annet som kan gjøre Vik Ørsta til en mer miljøvennlig og bærekraftig bedrift. Om disse innspillene kommer fra våre egne ansatte, våre samarbeidspartnere eller andre aktører, spiller ingen rolle.

Vi er vårt ansvar bevisst, og som en stor bedrift skal vi dra en størst mulig del av lasset for planeten vår!