Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer, levering av tjenester og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Her kan du lese hvordan Vik Ørsta forholder seg til og jobber for å oppfylle kravene til åpenhetsloven.

Om loven

Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport, som skal publiseres minst en gang i året.

Vik Ørsta har et stort fokus på ansvarlig innkjøp, og vi har forpliktet oss til at vi alltid skal ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, samt operere i henhold til lover og regler.

Vik Ørsta er en del av Saferoad konsernet og følger dermed Saferoad sine retningslinjer for innkjøp og leverandørkontroll. Det benyttes en egen Supplier Code of Conduct (SCoC) i tillegg til Saferoad’s Code of Conduct (CoC). Alle leverandører må akseptere og overholde Supplier Code of Conduct.

Last ned

Aktsomhetsvurderinger

Saferoad har retningslinjer for håndtering av åpenhetsloven, samt en egen rutine for å håndtere aktsomhetsvurdering av tredjeparter (Third-Party Risk Management Procedure). 

Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess, som skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

De 6 stegene i aktsomhetsvurdering
Kilde: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge og redusere negative effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere. 

Leverandørkjeden til Vik Ørsta har mange ledd og underleverandører som igjen har sine leverandørkjeder. Vik Ørsta har en risikobasert tilnærming for at vi skal være i samsvar med Åpenhetslovens formål og aktsomhetsvurderinger. 

Last ned

Informasjonsplikt

Fra 1. juli 2022 har alle, ved skriftlig forespørsel, rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt, og for enkeltvarer eller tjenester. 

Du er velkommen til å ta kontakt om dette på e-post til:  apenhetsloven@vikorsta.no 
Vi vil besvare forespørselen din innen rimelig tid, og senest tre uker etter at forespørselen er mottatt.

Vil du lese mer om Åpenhetsloven? Se: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99