Marina

Skal du legge ut flytebrygge? Her er reglene du må vite

Dersom du skal legge ut flytebrygge må du ha tillatelse fra kommunen iht. plan- og bygningsloven. I tillegg kreves det tillatelse fra havne- og farvannsloven, som vanligvis blir behandlet av gjeldende havnevesen. Det som er avgjørende for din søknadsprosess og saksgang er om området det gjelder er avsatt til formålet eller ikke.

For å finne ut om området er regulert som en småbåthavn eller lignende må du sjekke kommunens arealplan eller områdets egen reguleringsplan. Du finner informasjon om dette på kommunens hjemmesider og de fleste reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser ligger tilgengelig digitalt.

Regulert

Dersom området er regulert som småbåthavn blir dette en ordinær byggesak. Da må du passe på at tiltaket blir plassert innenfor reguleringsgrenser, formålsgrenser og reguleringsbestemmelser. Foreligger det ikke en reguleringsplan må du sjekke om det likevel kan være avsatt til formålet i kommunens arealplan. Da blir det også en ordinær byggesak.

Ikke regulert

Dersom området ikke er regulert eller avsatt vil plan- og bygningsloven sin bestemmelse §1-8 vanligvis gjelde. Du må da søke dispensasjon.

Forhold som vil bidra positivt for å få innvilget dispensasjon:

  • At bryggen er så liten som mulig
  • At flere naboer samarbeider og at bryggen er tilgjengelig for flere
  • At den er nødvendig for tilkomst til hus, hytte etc
  • At den skal brukes til næring

For å få innvilget dispensasjonen må disse vilkårene være oppfylt:

  1. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene
    i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt.
  2. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene.

Slike saker skal behandles av kommunen med uttalelse fra både fylkeskommune og Statsforvalteren.

Et alternativ til å søke dispensasjon er å starte en regulerings-/omreguleringsprosess. Dette er i praksis stort sett bare aktuelt for større utbygginger eller anlegg, da det er både tidkrevende og dyrt.

Bytte ut eksisterende brygge

Både rivning og utlegging av ny brygge er i utgangspunktet søknadspliktig. Men dette blir praktisert ulikt fra kommune til kommune, så her anbefaler vi at du tar kontakt med din kommune for å høre.

Bankløkka Båthavn, Horten Havn

Se våre tidligere prosjekt

Her har vi samlet bilder og video av prosjekter vi allerede har levert. Kanskje finner du inspirasjon til ditt marinaanlegg.

Bli inspirert