MegaRail etMegaRail ep 2.0 med MotoshieldSafeLine-R L2 CC2SafeLine-R L2 CC2Vik eo – N2Vik eo – L2Vik EP L1 CC4Vik eo – H2SafeLine-R H1 CC4