Jump to main content

Teknisk informasjon lysmaster

Dimensjonering av lysmaster

Alle lysmaster er dimensjonert iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. I denne standarden er det utarbeidet en fylkesvis liste over gjeldende referansevindhastigheter (Vref) for alle kommuner i landet. Dimensjonerende for lysmastene er vindeksponert flate (m²) til den armaturen som skal benyttes og referansevindhastigheten (m/s) i den aktuelle kommunen.

Tabellen "maks armaturflate" i vår produktkatalog viser største tillatte vindflate i m² som masten er dimensjonert for i de ulike referansevindhastighetene. De samme verdiene finnes også under tekniske spesifikasjoner på hver enkelt lysmast sitt produktdatablad.

Ved behov for dokumentasjon, sender vi beregning av aktuelle master på forespørsel.

Produksjon av lysmaster

Lysmastene er produsert av operatører sertifisert iht. NS-EN ISO 9606-1:2003.

Materialkvalitet

  • Sylindriske stålrør er helsveist og i kvalitet S355.
  • Koniske rør er helsveist og i kvalitet S235.
  • Fotplater er minimum i kvalitet S355.
  • Fundamentbolter er i kvalitet 8.8 eller B500NC.
  • Gjengestifter er i syrefast kvalitet A4.
  • Innstøpingsgods, festemateriell i syrefast kvalitet A4-80.

Delte lysmaster

For å lette transport og lagring, blir alle standard avtrappede lysmaster med totallengde over 6,5 m levert i delt utførelse. Dette gir kortere leveringstid og større fleksibilitet ved utforming av mastetopper o.l. Alle koniske lysmaster leveres i en lengde.

Masteskjøten er utprøvd i en årrekke i værharde strøk og monteringen skjer enkelt og raskt med tre syrefaste gjengestifter. Delte lysmaster er merket med D i artikkelnummer.

Lukeåpning

På lysmaster med rotrørsdiameter ø108 og ø114 mm har lukeåpning størrelse 85x400 mm. På lysmaster med rotrørsdiameter ø140 mm og større har lukeåpning størrelse 100x400 mm.

Lysmaster med fotplate

Lysmaster med fotplate er den mest brukte varianten. Fotplateløsningen gir opprettingsmuligheter etter at lysmasten er montert, ved å justere mutterne i toppen på fundamentet. Vi har tre standard fotplatestørrelser på lysmaster fra 3-12 m. Senteravstand (c/c) mellom hull lik 160 mm, 200 mm og 240 mm. I tillegg har vi en serie lysmaster fra 3-6 m med universalfotplate. Ovale hull gjør at disse passer både til fundament c/c 160 mm og c/c 200 mm. Med tanke på korrosjonsskader ved bakkenivå er varianten med fotplate å foretrekke.

Nedstikkmaster

Våre standarddiametere er Ø108, Ø114, Ø140 og Ø168 mm, nedstikklengde er 500 mm på alle nedstikkmastene. Rotrørsdiameter på nedstikkmaster må stemme overens med diameter på fundament, låsering og tetningsdeksel.

Det er viktig å notere seg at man etter montasje ikke har muligheter for oppretting av master montert i nedstikkfundament. Se illustrasjon for montasje av mast med rotrørsdiameter Ø108 mm.

Lysmaster borret for Euroskjøt

Euroskjøt er en benevning på innvendig montering av toppstykker og utliggerarmer i toppen av lysmaster. Euroskjøtløsningen gir en nesten sømløs overgang mellom mastetopp og toppstykke/utliggerarm. Alle avtrappede-, koniske- og ettergivende lysmaster kan leveres ferdig borret i topp for toppstykker og utliggerarmer med Euroskjøt. Denne løsningen krever at lysmastene har borremønster i topp som på illustrasjonen.

Teleskopmaster

Teleskopmaster benyttes der sideterrenget til veien har ujevn høyde, ved montering kan topprøret på disse lysmastene enkelt justeres slik at armaturene får rett lyspunkthøyde. I toppen av underdelen på mastene sørger 6 stk. gjengestifter for sikker infesting av teleskoprøret, i overgangen mellom mastetopp og teleskoprør monteres medfølgende pakning.

Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke. Teleskopmaster leveres både i avtrappet, konisk og ettergivende utførelse, alle teleskopmaster har toppdiameter ø76 mm. 

Ettergivende master

HE-master

HE-master skal kunne fange opp kjøretøyet med en kort og myk retardasjon. Masten deformeres ved påkjørselen og kjøretøyet vil som regel stanse helt eller få betydelig fartsreduksjon. Det er ikke godkjent å montere skilt eller annet utstyr på HE-master.

NB! Alle våre HE-master er testet og godkjent i et system sammen med vårt Ørsta HE-fundament. Er ikke fundament og mast montert etter vår monteringsanvisning og slik systemet er fullskalatestet og godkjent, er heller ikke fundament og mast godkjent montert.

NE-master

NE-master er utstyrt med et Roll-Off ledd(avskjæringsledd) som løser ut ved en påkjørsel. Dette gjør at kjøretøyet vil fortsette med normalt små skader, men med noe redusert fart. Er det ønske om å montere skilt eller annet utstyr på NE-master må dette først avklares med oss som produsent/leverandør.

NE-master skal monteres med koblingsluke vekk fra veibane for å ivareta rett funksjon av Roll-Off leddet/avskjæringsleddet på disse mastene.

Kilde: Statens Vegvesen Handbok R310 – Trafikksikkerhetsutstyr. Kapittel 5.2.4 Ettergivende master.

Plassbelysningsmaster

Til våre plassbelysningsmaster har vi ferdig utarbeidede armerings- og forskalingstegninger. Tegninger oversendes ved inngått avtale om levering av master.