Jump to main content

Teknisk informasjon fundament

Ørstafundament

Ørstafundamenter leveres i fem varianter. Fire ulike varianter til standardmaster og ettergivende master type NE, samt et spesialfundament til ettergivende master type HE.

Ørstafundament H=750 c/c 160 mm - til våre parkmaster med høyde fra 3 – 5 m.

Ørstafundament H=1000 c/c 160 mm - til våre standardmaster med høyde fra 6 – 9 m.

Ørstafundament H=1250 c/c 200 mm - til våre standardmaster med høyde fra 7 – 12 m, samt til ettergivende lysmaster type NE.

Ørstafundament H=1500 c/c 240 mm - til våre standardmaster med høyde fra 10 – 14 m, samt til ettergivende lysmaster type NE.

Ørsta HE-fundament H=1600 c/c 240 mm - NB! spesialfundament kun til bruk til våre ettergivende lysmaster type HE.

Valg av fundamentstørrelse

Rett fundamentstørrelse blir gitt av en vindberegning av hvert enkelt prosjekt. Dimensjonerende faktorer er ønsket høyde på lysmasten, vindeksponert flate (m²) til den armaturen som skal benyttes og referansevindhastigheten (m/s) i den kommunen masten skal settes opp. Vindberegningen gir en konkret lysmast/fotplatestørrelse som underforstått gir riktig størrelse på fundamentet.

Høy referansevindhastighet og stor armaturflate krever altså en kraftigere mast med større fotplate og et større fundament, i områder av landet med lavere referansevindhastighet kan en mindre kraftig mast med mindre fotplate og et mindre fundament benyttes.

De ulike fundamentstørrelsene har forskjellig senteravstand (c/c) mellom boltene i toppen av fundamentet, noe som gjenspeiles i fotplatestørrelsen på de forskjellige lysmastene og hvilken kapasitet disse har med tanke på vindlaster. Våre standard senteravstander i fotplater er c/c 160, c/c 200 og c/c 240 mm.

Montering av Ørstafundament

Vi henviser her til vår monteringsanvisning, samt oppsummering under:

  • Fundamentet plasseres i grøft og justeres slik at to av boltene på fundamentet er parallelle med veibanen. Dette ivaretar at lysmastene kan monteres med koblingsluke vekk fra veibane.
  • Toppen av fundamentene skal gå jevnt med ferdig terreng. Dette ivaretar rett forankring i grunn. Glippen som blir mellom fotplate på lysmast og ferdig terreng gir da en god utlufting av lysmasten og dreneringsmuligheter for kondensvann fra innsiden av lysmasten.

Fundamenter til ettergivende master type NE

Fundamentene plasseres i grøft og skal justeres slik at to av boltene på fundamentene er parallelt med veibanen. Dette ivaretar at NE-mastene skal monteres med koblingsluke vekk fra veibane og ivaretar også rett funksjon av Roll-Off leddet/avskjæringsleddet på disse mastene.

Roll-Off leddet/avskjæringsleddet skal monteres maksimum 10 cm over ferdig terreng, målt til mellomleggsplaten. Dette er viktig for at kjøretøyet ikke skal treffe selve Roll-Off leddet/avskjæringsleddet ved en påkjørsel. 

Fundamenter til ettergivende master type HE

Ettergivende master type HE skal være montert på vårt Ørsta HE-fundament for å være godkjent montert. Som nevnt under «teknisk informasjon lysmaster», er dette fundamentet en del av systemgodkjenningen til disse ettergivende mastene. Toppen av fundamentet virker som et deformasjonselement og det er svært viktig at fundamentet er rett montert for at systemet skal fungere slik det er testet og godkjent.

Fundamentene plasseres i grøft og skal justeres slik at to av boltene på fundamentene er parallelt med veibanen. Dette ivaretar at lysmastene skal monteres med koblingsluke vekk fra veibane og ivaretar også funksjonen av systemet. Toppen av den sorte plastkappen som er montert på Ørsta HE-fundamentet skal flukte med ferdig terreng slik at en bil ved påkjørsel av masten får rett treffpunkt på mast.

Fundament til nedstikkmaster

Rotdiameteren på nedstikksmastene må stemme overens med diameter på fundament, låsering og tetningsdeksel. Denne diameteren finnes i vår katalog/prisliste eller på hver enkelt mast sitt produktdatablad. Etter montasje har en ikke opprettingsmuligheter av master montert i nedstikksfundament.

 

Forankringsrammer

Våre forankringsrammer er beregnet for bruk der byggherre selv sørger for støping av fundament. Forankringsrammen består av en malplate og 4 stk. kamstålbolter med 2 stk. muttere på hver bolt. Boltene skrues inn i malplaten i ønsket lengde og rammen kan deretter settes direkte i støpeformen.

For lysmaster med fotplate c/c 160 - c/c 240 mm må byggherre selv sørge for å få dimensjonert/konstruert fundamentet, vi er behjelpelige med hvilken momentkrefter som vil virke på fundamentet fra lysmast.

For avtrappede plassbelysningsmaster med fotplate c/c 325 - c/c 480 mm har vi ferdig utarbeidede armerings- og forskalingstegninger som oversendes ved inngått avtale om levering av master.

Til koniske plassbelysningsmaster er forankringsrammen bygt opp på en litt annen måte. Rammen består av forankringsplate, malplate, 4 stk. gjengestenger M33, 24 stk. muttere og 8 stk. skiver. Rammen monters sammen etter vår monteringsanvisning og kan deretter settes direkte i støpeformen. Vi har ferdig utarbeidede armerings- og forskalingstegninger som oversendes ved inngått avtale om levering av master.